Contact China Regional Ambassadors
Share |

Thank you for your interest in ISBER's Regional Ambassador Program.

To contact a Regional Ambassador in the China Region, please submit the contact form below.

     JUFANG HUANG

     CHINA

     WEIHUA JIA

     CHINA

     LIANGLIANG RUAN

     CHINA

     WEIYE CHARLES WANG

     CHINA

     LIANHAI ZHANG

     CHINA

     XUEXUN ZHOU

     CHINA